KOD ETIKA (“Kod”)

Berkenaan Kerangka Anti Rasuah Kumpulan Hai-O


UNTUK PENGEDAR

 

SAHAJIDAH HAI-O MARKETING SDN. BHD. (“Syarikat” / “SHOM”) komited untuk menjalankan perniagaan dengan mematuhi undang-undang dan secara beretika di samping menjunjung dan mengamalkan nilai-nilai murni korporat Syarikat. SHOM mengharapkan tahap integriti, kejujuran, keterbukaan dan ketelusan yang setanding turut diamalpakai oleh Pengarah, Kakitangan, Pembekal, Pengedar dan Rakan Perniagaan ketika berurusniaga dengan SHOM.  

 

Kod Etika ini menggariskan standard amalan perniagaan beretika dan tingkah laku yang diharapkan oleh SHOM daripada Pengedar (ahli berdaftar sama ada individu ataupun entiti perniagaan). Kod ini menjadi rujukan bagi Polisi Anti Rasuah Kumpulan Hai-O dan secara kolektifnya menggalakkan amalan perniagaan yang baik dan lestari.

 

1. Anti Sogokan dan Anti Rasuah

Syarikat mengambil pendekatan tidak bertolak ansur langsung terhadap sogokan dan tidak akan memberikan sogokan kepada mana-mana pihak untuk apa-apa tujuan sekali pun. Semua pengedar dilarang meminta, menerima, menawarkan ataupun memberikan apa-apa jua bentuk rasuah semasa menjalankan perniagaan Syarikat. Semua pengedar mestilah merujuk, memahami dan mematuhi Polisi Anti Rasuah Kumpulan Hai-O.

 

Apabila berhadapan dengan percubaan rasuah, pengedar yang ditawarkan rasuah ataupun diminta untuk memberikan rasuah mestilah menolak tawaran atau pemberian rasuah tersebut dan segera melaporkan kepada Unit Pematuhan SHOM di coe@shom.com.my. 

 

Mana-mana pengedar yang didapati terlibat dengan perlakuan rasuah sama ada memberi ataupun menerima, akan ditangani secara serius oleh Syarikat termasuklah penamatan keahlian dan melaporkannya kepada pihak berwajib yang berkenaan. 

 

Semua pengedar mestilah:

a) tidak terlibat dalam kegiatan penipuan, rasuah, sogokan, pemerasan atau apa-apa perlakuan haram ketika menjalankan perniagaan dengan atau bagi pihak SHOM;

b) tidak terlibat dengan apa-apa bentuk pengubahan wang haram ataupun aktiviti pembiayaan keganasan;

c) 
patuh dengan undang-undang dan peraturan yang digunapakai di negara di mana pengedar menjalankan perniagaan termasuklah mana-mana negara di penawaran produk ataupun perkhidmatan berkenaan dijalankan. 

d) 
mengamalkan persaingan secara sihat dan adil menurut undang-undang dan mengelakkan aktiviti yang menyekat persaingan sihat;

e) 
Patuh terhadap mana-mana undang-undang dan peraturan yang berkenaan yang mungkin berubah dari masa ke masa;

 

2. Urusan Perniagaan

Semua pengedar mestilah:

a) menjalankan perniagaan, sama ada dengan SHOM atau bagi pihak SHOM, dengan penuh integriti, kejujuran, keadilan, keterbukaan dan ketelusan. Maklumat yang diberikan dalam amalan perniagaan mestilah tepat dan tidak mengelirukan;
 

b) penuh bertanggungjawab dalam menunaikan amanah (berdasarkan kontrak rasmi, surat perlantikan atau apa-apa dokumen lain)

c) Melindungi kerahsiaan maklumat iaitu dari maklumat sensitif hingga data peribadi yang berkaitan urusan perniagaan dan tidak menggunakan maklumat berkenaan untuk kepentingan peribadi secara langsung ataupun tidak langsung.

 

3. Percanggahan Kepentingan

Semua pengedar mestilah:

a) mengelakkan situasi daripada terjadinya percanggahan kepentingan sama ada keadaan tersebut benar-benar terjadi, berkemungkinan terjadi ataupun dirasakan terjadi. Percanggahan kepentingan boleh terjadi apabila kemampuan untuk menunaikan tanggungjawab terhadap SHOM terganggu akibat kepentingan pihak luar ataupun kepentingan peribadi ataupun faktor-faktor lain. 


b) melapor/mengisytiharkan kemungkinan wujudnya percanggahan kepentingan kepada pihak berkuasa SHOM secepat mungkin untuk SHOM menilai keadaan tersebut dan mengambil tindakan sewajarnya.

 

4. Sihat & Selamat dan Persekitaran

Semua pengedar mestilah mengambil langkah wajar berikut:

a) memastikan kesihatan dan keselamatan pihak berkepentingan, dan mewujud serta mengekalkan persekitaran kerja yang kondusif dan produktif


b) meminimumkan impak operasi dengan usaha yang bersungguh-sungguh untuk melindungi persekitaran.

 

5. Audit

Tertakluk kepada peruntukan berkenaan urusan perniagaan dengan Syarikat, SHOM berhak mengaudit pengedarnya dengan biaya dan perbelanjaan SHOM berhubung kepatuhan pengedar terhadap Kod Etika. Pengedar mestilah memberikan kerjasama serta memberikan maklumat dan dokumen yang diperlukan kepada auditor SHOM, terutamanya maklumat dan dokumen yang berkaitan kepatuhan undang-undang dan peraturan.  

 

6. Melaporkan perlanggaran Kod ini

Semua pengedar mestilah melaporkan keprihatinan tentang mana-mana pihak yang disyaki melanggar Kod ini dengan menggunakan mekanisma whistle-blowing di bawah Polisi Whistle Blowing SHOM kepada Unit Pematuhan menerusi email: coe@shom.com.my.

Semua laporan akan dilayan secara sulit. 

 

 

 

Dikeluarkan pada 28 Mei 2020